Skip to main content

Detta är Egnahemsfabriken Tjörn

Vi bygger hus, gemenskap och omställning tillsammans.

Det behövs fler vägar till ett eget hem i Sverige idag. Genom Egnahemsfabriken Tjörn får husbyggare möjligheten att genomföra byggprojekt i ett sammanhang där det finns gemenskap, hjälp och kunskap. Vi bygger socialt: tillsammans, för- och med varandra.

Vår historia

Egnahemsfabriken föddes som en idé i det lokala nätverket Möjligheternas Ö på Tjörn våren 2017. Utgångspunkten var redan från starten att skapa en plats där bostadsfrågor kan omvandlas från individuella problem till gemensamma angelägenheter.

Den första Egnahemsfabriken startades därefter vintern 2018, med ett innovationsstöd från Vinnova i ryggen. Våren 2018 slog vi upp portarna till fabriken i Svanvik med Christian Rubell som platschef och Raed Tuurani och Alaa Saed som snickare och medarbetare.

Därefter har föreningen och dess verksamheter och samarbeten vuxit i takt med att nya medlemmar har tillkommit med nya idéer och initiativ och i takt med att vi med växande erfarenhet och organisatorisk förmåga kunnat genomföra allt större byggprojekt.

Presentationsposter med tidslinje (fram till 2020)

Våra mål

Genom verksamheten i Egnahemsfabriken Tjörn vill vi bidra till en hållbar utveckling i vår bygd, samt specifikt till att uppnå dessa målsättningar:

1. Ge fler grupper i samhället en aktiv roll i byggandet
2. Erbjuda fler vägar till egna hem åt fler (genom eget arbete)
3. Plattform för landsbygdsutveckling och lokal resiliens
4. Skapa flerdimensionella värden genom socialt byggande
5. Bidra till en levande byggnadskultur och bebyggelsemiljö
6. Forsknings- och innovationsarena kring socialt byggande

 • Se den presentation om Egnahemsfabriken som nio av våra medlemmar höll på konferensen om Socialt byggande 2019 (film till höger!)

Föreningen

Vi är en ekonomisk förening som bedriver verksamhet primärt på Tjörn, Orust och i Stenungsunds kommun. Ekonomisk förening är en demokratisk och väl reglerad organisationsform som lämpar sig för många olika typer av verksamheter där medlemmar får nytta och glädje av verksamheten som producenter, konsumenter eller deltagare.

Föreningen Egnahemsfabriken Tjörn styrs av sina medlemmar. Medlemskap är öppet för alla som vill använda sig av föreningens tjänster och för alla som vill delta i någon del av verksamheten eller i övrigt önskar stötta oss.

Minst en gång varje verksamhetsår håller vi årsmöte och väljer ny styrelse. Ordförande i Egnahemsfabriken Tjörn idag är Tinna Harling. Du hittar alla våra förtroendevalda här.

Vår verksamhet

Egnahemsfabriken Tjörn tar sin utgångspunkt i det socialt organiserade byggandet av små bostadshus. Att byggandet är socialt innebär att det präglas av ett brett deltagande och involvering.

Kopplat till och runt byggprojekten bedriver vi ett flertal andra projekt och verksamheter: barn- och ungdomsverksamhet, integrationsarbete, utbildningar och kurser, kulturaktiviteter, innovations- och utvecklingsprojekt, forskning, bokskrivande, odling, djurskötsel, café och en hel del annat. Egnahemsfabriken har verksamhet för alla åldrar och grupper.

Vi har även en portfölj med tjänster som vi erbjuder: rådgivning inom byggande, projektlotsning för byggemenskaper, arkitekturdesign, landskapsarkitektur, mötesplatsutveckling med mera.

Den stora verksamhetsbredden ser vi inte som ett problem – tvärtom är det en poäng att Egnahemsfabriken Tjörn fungerar som en plattform för att bygga ett starkt och öppet lokalsamhälle på många olika vis utifrån medlemmarnas engagemang.

Tjänster

Egnahemsfabriken är ett arbetande kooperativ rikt på engagemang, erfarenhet och kunskap om hur vi formar och förverkligar hållbara byggda miljöer i alla skalor; med social delaktighet, kvalitet, hantverk och miljö i fokus.

Vi arbetar med gestaltning och ledning av trädgårdar, tiny houses, bostäder, mötesplatser, ekobyar, byggemenskaper, landskap och platsutveckling. Vid sidan av vår byggverksamhet tillhandahåller vi tjänster inom våra kompetensområden där vi kan stötta dig som är på samma våglängd.

Se vilka tjänster vi erbjuder

Fabriken i Svanvik

Basen för verksamheten i Egnahemsfabriken Tjörn är vår Husfabrik i Svanvik på Tjörn som vi med förenade krafter byggt och bygger på Rödgårdarnas väg 9. Fabrik betyder ”att tillverka” och det är vad den här platsen handlar om – en plats för att tillverka föremål, hus och allt annat.

Fabriken är utrustad med både öppna och väderskyddade projektytor, stort återbrukslager, pausutrymmen, förvaringsutrymmen, mötesrum, toaletter, växthus, cafélokal, gästbostad för självbyggare, med mera.

Eftersom vi kontinuerligt utvecklar platsen har vi också en gemensam plan för hur fabriken ska växa, med funktioner som snickeri, smedja, omställningshus, biologiskt vattenreningssystem, skogsträdgård, konstgalleri och mycket annat. Vad av allt detta som i slutändan blir förverkligat? Häng med så får vi se!

Forskning

Kopplingen till en praktikinvolverad forskning är en central byggsten för Egnahemsfabriken Tjörn.

Genom forskningsmedverkan får vi möjlighet att dokumentera och följa upp nyttan och effekterna av de sociala design- och byggmetoder vi tillämpar – många gånger svårmätbara värden av kvalitativ natur.

Vi samarbetar med flera akademiska institutioner, bland annat Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers och Gothenburg Research Institute på Göteborgs Universitet. Genom samverkan kan Egnahemsfabrikens deltagardrivna design och byggande användas som en utgångspunkt för forskningsprojekt och för verklighetslabb där teori kan omsättas i praktik.

Se våra forskningsprojekt

Innovation och utveckling

Vi driver återkommande och regelbundet projekt som syftar till att genom innovation och utveckling ta fram nya metoder och lösningar för social hållbarhet, återbruk, demokrati, landsbygdsutveckling, experimentellt byggande mm

Vi medverkar i projekt och driver även ett flertal egna innovationsorienterade projekt genom stöd från- och på uppdrag av Vinnova, Västra Götalandsregionen, Boverket med flera.

Se våra utvecklingsprojekt

Samarbeten

Vi samarbetar med många olika aktörer och organisationer, offentliga, ideella och privata. Våra samarbetspartners inkluderar, men är inte begränsade till: Tjörns kommun, Chalmers, Göteborgs Universitet, Studieförbundet Vuxenskolan, Billströmska Folkhögskolan, Boverket, Vinnova, Röda Korset, Rädda Barnen, Västra Götalandsregionen, RISE, Omställningsnätverket på Tjörn, Orust Kretsloppsakademi, Föreningen för Byggemenskaper, Divercity, Urban Futures, Alla Tillsammans, Utsiktens Ekoby, Svenska Kyrkan, Hela Sverige ska Leva, Coompanion, Mikrofonden, SPF Seniorerna, Delta, med flera.

Läs mer om våra samarbeten

Team och arbetskooperativ

Som förening består vi av våra medlemmar och deras engagemang i verksamheten. I föreningens ”arbetande kärna” finns ett arbetskooperativ som består av de personer som är involverade i att bedriva regelbunden verksamhet på daglig basis .

I vårt kooperativ finns idag en bred och lite ovanlig kombination av kompetenser och erfarenheter, samlade i en och samma organisation. Vi är snickare, bygghantverkare, byggpedagoger, projektledare, arkitekter, trädgårdsmästare, ingenjörer, journalister, ungdomsledare, forskare, uppfinnare, återbrukare, ekonomer, programmerare, fönsterhantverkare med mera. Bredden av kompetenser och erfarenheter innebär att vi kan genomföra många udda projekt och uppdrag.

Se vilka som ingår i vår arbetande kärna idag

Media och medieproduktion

Det berättas om Egnahemsfabriken Tjörn och vi berättar gärna om andra.

Håll utkik i vårt mediebibliotek för rapporter, artiklar och andra medieinslag om Egnahemsfabriken och våra projekt.

Vi publicerar också bloggen och podden Vägarna hem, som du hittar här. Blogg och podd handlar om det som är vårt huvudfokus: att ge fler vägar till egna hem åt fler och bygga ett öppet och bra samhälle tillsammans.

Hållbarhet och omställning

Egnahemsfabriken arbetar dagligdags med att bidra till målen i både Agenda 2030 samt den av Sveriges riksdag 2018 beslutade politiken för gestaltad livsmiljö. Vi har bland annat flera forskningsprojekt som kopplar till dessa mål.

För att uppfylla målen krävs dock ett samarbete mellan olika aktörer med olika kompetenser. Här arbetar vi nära både Tjörns och Orust kommuner, Västra Götalandsregionen, och med både lokala och nationella samverkanspartners; Föreningen Omställning Tjörn, Billströmska folkhögskolan, Chalmers, Göteborgs universitet, RISE, Föreningen för Byggemenskaper, med flera.   

Arbetet med social och ekologisk hållbarhet och hållbart hantverk på Egnahemsfabriken

Egnahemsfabriken är idag en motor för Omställningsinitiativ på Tjörn, i nära och regelbunden samverkan främst med Billströmska Folkhögskolan, Omställning Tjörn samt även med Naturskyddsföreningen. Resiliensperspektivet, omställningsfokus och resurshushållning genomsyrar verksamhetens alla delar. Vid en genomgång 2022 identifierade vi att Egnahemsfabriken gör aktiv skillnad i förhållande till följande huvudmål inom Agenda 2030:

 • Mål 1 Ingen fattigdom
 • Mål 2.Trygg livsmedelsförsörjning
 • Mål 3 God hälsa och välbefinnande
 • Mål 5 Jämställdhet och egenmakt
 • Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla
 • Mål 7. Hållbar energi för alla
 • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 10 Minskad ojämlikhet
 • Mål 11 Hållbara städer och samhällen
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13 Bekämpa Klimatförändringarna
 • Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
 • Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Säkra bostäder till överkomlig kostnad

Inom mål 11, ”Hållbara städer och samhällen”, är det främst punkt 11.1 med målsättningen att ”senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder”, som vi inriktat oss på. Men vi ser också att vi i vår dagliga verksamhet bidrar lika mycket till andra mål, och totalt bidrar vi till 13 av de 17 globala målen.

Vi är även både kunder och medlemmar i Ekobanken som lyfter upp oss som ett exempel på hur vår verksamhet bidrar till mål 5,10,12 och 16.

Medskapande turism

Vi driver ett dagligt arbete med utbildning, folkbildning och medvetandegörande kring agenda 2030 och hållbarhetsfrågor i stort, som integreras i byggandet och i kursverksamheten.

Specifikt driver Egnahemsfabriken utveckling inom ramen för det nya destinationskonceptet medskapande turism. Detta är en del av ”nästa generations turism”. Genom medskapande turism ges besökare möjligheten att gå bortom upplevelser av typen ”titta och se” för att i stället fullt ut kunna kliva in i ett sammanhang, som medskapare och deltagare. Konkret innebär det i Egnahemsfabrikens regi möjligheten för turister att genomföra och medverka i odlings- och byggprojekt tillsammans med grupper av turister, där det praktiska görandet är organiserat för att ge en snabb inlärning och erfarenhetsuppbyggnad.