Skip to main content

Vägen till målet är också en del av målet

7 av våra idéer om byggande och samhälle.

Här har vi samlat några av våra återkommande idéer som tillsammans bildar vår filosofi om själv- och tillsammansbyggande.

1. Det behövs ett arbetsamt alternativ till att köa eller köpa en bostad

Det behövs ett arbetsamt alternativ till att köa eller köpa en bostad

Vi är många som inte har möjlighet att köa länge för att få en bostad – än mindre att tävla i budgivningar om att köpa en med dagens hus- och bostadspriser.

Men många är beredda att göra mycket för en egen bostad om vi bara får chansen. Därför behövs det alternativ till att köa eller köpa, som gör det möjligt att få en bostad genom eget arbete.

Det alternativet kan vi skapa genom en modern egnahemsrörelse.

2. Den sociala vägen skapar fler värden

Den sociala vägen skapar fler värden

Vilken väg ska vi välja för att producera bostäder i framtiden? Ett mer industrialiserat och storskaligt byggande kan inte vara svaret i alla lägen. Vi vet att det innebär att byggande koncentreras till färre aktörer och färre platser.
Vi behöver fler vägar och andra alternativ.

Den sociala vägen innebär att byggprocesserna baseras på ett breddat deltagande i byggandet, på frivilligt samarbete i gemenskap. Processerna är långsammare och mer arbetsintensiva, men genererar värden såsom kultur, relationer, självförtroende, tillit, kunskapsspridning, insikt, stärkt lokal ekonomi och mycket annat.

Slutresultatet kan hålla samma kvalitet till samma pris som industriellt byggande
– och många gånger blir det betydligt billigare, tack vare mindre organisationer
med mindre overheadkostnader.

På vägen har vi dessutom byggt ett samhälle, vilket är halva poängen.

3. Byggande, odling, kultur, utbildning och mat - allt hör ihop

Byggande, odling, kultur, utbildning och mat - allt hör ihop

Förmågan att bygga hus och att resa andra fysiska strukturer genom en lokal social samverkan är viktig del i omställningen i riktning mot minskad resursförbrukning och klimatpåverkan och ökat återbruk och resursdelning.

4. Ett mer sammansatt effektivitetsmått

Ett mer sammansatt effektivitetsmått

Byggdebatten präglas ofta av ett snävt mått på effektivitet som har allt fokus riktat mot bostadsyta/kostnad, men bortser från vilka värden som skapas – eller förstörs – i processen på vägen dit.

På Egnahemsfabriken tänker vi tvärtom.

För oss är resultatet inte möjligt att skilja från processen. Om vi inte ska fortsätta att ha byggprocesser som förbrukar människor och slår sönder sociala sammanhang och lokala ekonomier, så krävs det en en annan byggprocess som bygger på deltagande.

Dagens byggande är inte tillräckligt effektivt hör vi ofta. Och så sägs det att svaret på det är ökad industrialisering, mer standardisering och automatisering.

Vi tror inte på det. Vi tror att det man uppnår på det sättet bara är ett ännu mer ineffektivt byggande i bemärkelsen att det använder ännu mer energi och resurser för att åstadkomma ett resultat som befinner sig ännu längre från människors behov och levande kulturer.

Idag använder vi oerhört mycket mer naturresurser och energi för att åstadkomma hus som är mycket torftigare än de hus vi kunde bygga för hundra år sedan.

Det är för att vi har ett snävt och kortsiktigt effektivitetsmått.
Samtidigt är det här moderna byggandet i princip oförmöget att bygga på massa håll och vi har tappat förmågan att göra det själva.
Eftersom ekonomin inte går ihop för att uppföra konstruktioner

5. Varje lokalsamhälle behöver byggresiliens

Varje lokalsamhälle behöver byggresiliens

Resiliens är förmågan hos ett system att hantera och återhämta sig från olika typer av störningar, så att viktiga funktioner som systemet tillhandahåller inte går förlorade. Ett resilient byggande måste ske i samklang med ekosystem, samhälle, ekonomi och mänskliga behov för att skapa en tålig och långsiktigt hållbar miljö som kan återhämta sig och utvecklas vidare även efter tillfälliga påfrestningar. Det kräver mer av självverksamhet, mångsidighet, och inte minst tålamod.

Ett resilient byggande handlar om att vi:

  • Formulerar mål och kartlägger grönska och ekosystemtjänster från början i byggprojektet.
  • Använder mångfunktionella lösningar.
  • Tänker på gröna samband.
  • Låter olika kompetenser vara med tidigt i projektplaneringen.
  • Ser till att kunskapsöverföringen fungerar.

6. Vartenda hus är en del av samhällsbygget

Vartenda hus är en del av samhällsbygget

Människan är en social varelse. Det är bara tillsammans vi kan bygga ett livskraftigt och utvecklande samhälle för alla. Samtidigt är bostaden något av det mest privata vi har. Ändå är bostadsbyggandet den kanske viktigaste delen i all samhällsplanering. Varje hus som byggs är en bit i det pussel som formar vår gemensamma framtid – och därmed också ett ställningstagande om vilken framtid var och en av oss vill ha. För oss på Egnahemsfabriken är det självklart att varje nytt hus måste vara ett bidrag till ett mer resilient och hållbart samhälle.

7. Det är vårt ansvar att återskapa demokratin - varje dag

Det är vårt ansvar att återskapa demokratin - varje dag

Hur vi bygger och bor är ett av de tydligaste uttrycken för hur ett samhälle fungerar. Vi som hyllar demokratin måste också ständigt påminna oss om att den aldrig kan tas för given.

Vi på egnahemsfabriken menar att ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart byggande i mänsklig skala som man själv kan påverka och delta i rent praktiskt också bidrar till att stärka och försvara demokratin.